OBCHODNÍ PODMÍNKY

Popis produktu (palivové dřevo)

Podmínky dodání zboží

Dodáním palivového dřeva se rozumí pouze sklopení z auta. Cena dopravy obsahuje naložení na odvozním místě, ujeté km a složení sklopením před domem na udané adrese. Jezdíme pouze po zpevněných komunikacích – ne po polních a travnatých cestách, kde hrozí zapadnutí.

Pokud nebude místo dostupné po zpevněné trase nebo nebude-li na místě zajištěn dostatečný prostor pro složení, má dodavatel právo na náhradu přiměřených nákladů za dopravu a manipulaci.

Zákazník si dodávku zkontroluje vždy při převzetí. Pokud je zjištěn nesoulad mezi deklarovaným množstvím či kvalitou dodávky palivového dřeva, je zákazník povinen tyto závady ihned nahlásit řidiči a spolu s ním vyhotovit záznam o reklamaci a pořídit fotografie závad. Na základě vyhotovené dokumentace bude reklamace řešena.

Zaplacením dodávky zákazník souhlasí s převzetím zboží, stvrzuje dodávku objednaného zboží a jeho kvalitu.
Na pozdější reklamace nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Skryté vady je povinen odběratel ohlásit nejpozději druhý den po dodávce.

Prodejní jednotka

  1. Prostorový metr (prm) – v délce 1 metr

Palivové dřevo v délce 1 prm se většinou měří nebo uvádí v prostorových metrech (prm), což je dřevo naskládané do krychle 1x1x1 m (délka x šířka x výška).

  1. Prostorový metr sypaný (sprm) – štípaná polínka různých délek v sprm

Štípaná polínka různých délek je dřevo neurovnané volně nasypané do krychle 1x1x1 m (1 sprm)

Další informace o produktu

Metrové dřevo (prm) Měření u takto uloženého dřeva může mít drobné odchylky, protože záleží na pečlivosti skládání dřeva. Při ručním řezání metrového dřeva může vzniknout určitá tolerance délky, což je zhruba 5 cm. Při skládání dřeva a následném měření by neměl být rozdíl větší než 8 %, záleží na pečlivosti skládání. Nelze provést následné kontrolní měření při změně délky (nařezání na kratší polínka), protože vzniká narovnání křivostí a lepší zapadnutí drobného dřeva. Automaticky při pořezání a uložení bude jiný obsah, než byl dodán.

Štípaná polínka různých délek (sprm) Náhodné sypání palivového dřeva je spravedlivé a především levné, takže není nutno do cen dřeva připočítávat nákladnou a časově náročnou lidskou práci při skládání dřeva. Štípaná polínka jsou různé délky, přibližně 25, 30, 33, 40, 45, 50 cm. Štípané délky řežeme dle přání zákazníka a dodáváme v kontejnerech o různých objemech. Při štípání vznikají kratší polena z důvodu krácení různých délek kmenů stromů, proto poslední polínka můžou být kratší. 1 sprm může obsahovat až 10 % těchto kratších kousků. Štěpná hrana je různých velikostí podle průměrů klád, ze kterých je štípaná. Při výrobě z hodně drobné kulatiny se dřevo neštípe, aby nevznikaly moc drobné kousky. Nelze ovlivnit, aby byla všechna polínka stejná. V 1 sprm může být dřevo silnější i drobné. Také při štípání vznikají drobné třísky, zlomky, odloupnutá kůra (štěpka). V 1 sprm může být asi 40 litrů (4 kýble) této štěpky, která je zapadaná v mezerách a není na úkor obsahu polínek. Při přepravě sypaného dřeva dochází vlivem vibrací k drobnému setřesu dřeva. Při odběru štípaných sypaných polínek nelze následně reklamovat množství, pokud se polínka uloží.

Je také důležité si uvědomit, že dřevo je přírodní materiál, a proto může obsahovat různé vady – křivost, suky, praskliny, zabarvení, napadení dřevokazným hmyzem, může být znečištěno z důvodu přiblížení dřeva z lesa. Také může obsahovat hnilobu, což se vyskytuje většinou u měkkého dřeva. Kulatina k výrobě palivového dřeva je vždy horší než pro pilařskou výrobu řeziva.

Objednávka zboží

K objednání zákazník vybere druh palivového dřeva a objedná jej telefonicky na čísle 776 813 172 .Objednávka dále slouží k rezervaci palivového dřeva a organizaci dopravy na místo určení. Objednávka je oboustranně závazná po potvrzení ze strany dodavatele.

Platba

  • osobně při dodávce zboží, a to vždy před složením dřeva
  • převodem na účet před dodávkou

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách a volně přístupných nástěnkách u prodávajícího. Objednáním kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek
V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.